วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม และสาขาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ

ดร.ชนากานต์ ยืนยง
ผู้ได้รับใบอนุญาต

นายจตุรงค์ เพชรสงคราม
ผู้อำนวยการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปวช. สายวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาการประชาสัมพันธ์

ปวช. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปวส. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
เทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปวส. สายวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มี.ค.

พิธีประสาทปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

20 มี.ค.

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดสอน 2 ระดับ ปวช.และปวส. รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวช. และรับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวส.

18 มี.ค.

รับสมัครครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เปิดรับสมัครเป็นครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-979-6720 หรือ 02-979-5712