พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตร

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561