หน่วยงานภายในสถานศึกษา

1. ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์

3. ฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน – นักศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ