Author - admin

ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการเลือกตั้งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส


พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป

ดูงานสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสมาร์ทเอสเอ็มอี