รับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2559

71

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

แบ่งปัน