กิจกรรมปลูกป่า

135

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

แบ่งปัน