ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

– การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดการศึกษาในสายอาชีพ 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็น เวลา 3 ปี
– ประเภทวิชาที่เปิดสอนมี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1. งานช่างยนต์ (MP)
2. งานไฟฟ้ากำลัง (EP)

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. การบัญชี (BA)
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็นเวลา 2 ปี
– ประเภทวิชาที่เปิดสอนมี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1. เทคนิคยานยนต์ (HMP)
2. งานไฟฟ้ากำลัง (HEP)

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. การบัญชี (HBA)
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (HBC)

– ระบบการเรียนการสอน คือ ในระบบ คือ ระบบที่ผู้เรียนจะศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร