วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 มี ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการขาย และสาขาการตลาด บนเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา พร้อมอาคาร คสล.3 ชั้น อาคารฝึกงานและโรงอาหาร

พ.ศ. 2530

กิจการได้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขึ้นอีก 1 อาคาร

พ.ศ. 2539

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 4 ห้อง รวมความจุของนักศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ถึง ปวส.จำนวน 2,730 คน และเปิดรอบบ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เปิดสอนในระดับ ปวช. ถึง ปวส. จำนวน 29 ห้องเรียน ความจุของนักศึกษา 1,095 คน รวมความจุนักศึกษาทั้งวิทยาลัย 3,825 คน

พ.ศ. 2540

จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น วิทยาลัยจึงขยายหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน จึงขยายอาคารเรียนขึ้นอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาด 30 ห้องเรียน และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีสืบไป

พ.ศ. 2542

แต่งตั้งนายวันเดิม มีความดี ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก ดร.ชนากานต์ ยืนยง

พ.ศ. 2547

ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีลง 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา เพื่อโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่วิทยาลัยปทุมธานี และในปีเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้เช่าที่ดินจากวิทยาลัยปทุมธานีจำนวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา ปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้โอนกิจการเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จึงได้แต่งตั้ง นายวันเดิม มีความดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกพาณิชยการ สาขาธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง(ปวส.)

พ.ศ. 2551

วิทยาลัยได้ ปรับปรุงสถานที่โดยมีการจัดสร้างประตูทางเข้า-ออก ป้ายชื่อหน้าวิทยาลัยรวมทั้งถนนเข้า-ออก ทาสีอาคารเรียนใหม่ทุกอาคาร และสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้พอเพียงต่อความต้องการของนักศึกษา

พ.ศ. 2553

วิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารที่ทำการของฝ่ายกิจการนักศึกษาขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูเข้า – ออก เพื่อสะดวกต่อการดูแลนักเรียน – นักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดสร้างห้องเรียนในระบบมัลติมีเดียขึ้นอีก 1 ห้องเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MACINTOSH จำนวน 46 เครื่อง สอนทั้งระดับ ปวช.และปวส. ในปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,293 คน

พ.ศ. 2554

วิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ทำให้เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในสถาบันแห่งนี้