“ก้าวนำทางการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบ
 • พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์
 • จัดการศึกษาแบบเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาขา จัดอบรมครูด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณของความเป็นครู
 • จัดให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
 • เสริมสร้างให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • จัดให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
 • ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ
 • สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ

ลูกพี-เทค อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง

อ่อนน้อม ต่อบิดา มารดา ครู-อาจารย์และผู้อื่น ด้วยกาย วาจา ใจ
เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
วิริยะ อุตสาหะต่อการเรียนและการงาน
กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

ความรู้ดี  มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น  เน้นสังคม

สุวิชาโน ภวโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

น้ำเงิน-ชมพู
สีน้ำเงิน หมายถึงความมั่นคงหนักแน่นและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สีชมพู หมายถึงความอ่อนโยนความสว่างและความรักในสถาบันการศึกษาของตน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

องค์พระพรหมและองค์พระวิษณุกรรม