ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
  • ความรู้ดี
  • มีคุณธรรม
  • กิจกรรมเด่น
  • เน้นสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 มี ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการขาย และสาขาการตลาด บนเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา พร้อมอาคาร คสล.3 ชั้น อาคารฝึกงานและโรงอาหาร


ประวัติวิทยาลัย

2530
2539
2540
2542
2547
2551
2553
2554