ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล โครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน AI FOR ALL: AI (Artificial. lntelligence)

รางวัล ระดับกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Ahgase ผลงาน ให้ AI ดูแลคุณ
นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
1. น.ส.พีรญา ปัญญาศรี ปวช.1 สาขาบัญชี(รอบปกติ)
2. น.ส.ประภัสสร เนียมดำ ปวช.1 สาขาการตลาด(รอบปกติ)
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
น.ส.พรทิภา เนตรเพชร อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รางวัล ระดับสูง
รางวัลชนะเลิศ อันดับ1
ทีม P-tech Team
ชื่อผลงาน การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อทำนายการศึกษาต่อระดับปวส. ของนักศึกษาระดับ ปวช. 3
นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
1. น.ส.พัทธ์ธีรา เพชรสงคราม ปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รอบบ่าย)
2. น.ส.กัลยา คดพะเนาว์ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รอบบ่าย)
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
นายวุฒิชัย แก้วสาระภู อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิ