ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Pathumthani Technological College
ที่ตั้งสถานศึกษา: เลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-979-6720
โทรสาร 02-979-6721
เว็บไซต์ www.p-tech.ac.th

มีอาคารรวมทั้งสิ้น 10 หลัง ได้แก่

1. อาคาร 1 (อาคารอนันตชัย) จำนวน 3 ชั้น
2. อาคาร 2 (อาคารรังสรรค์) จำนวน 4 ชั้น
3. อาคาร 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 5 ชั้น
4. อาคารหอประชุม จำนวน 2 ชั้น
5. อาคารโรงฝึกงานเชื่อม จำนวน 1 ชั้น
6. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ จำนวน 1 ชั้น
7. อาคารโรงฝึกงานติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 ชั้น
8. อาคารโรงประกอบอาหาร จำนวน 1 ชั้น
9. อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 ชั้น
10. อาคารสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ชั้น
11. โดมหลังคา