รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเข้ารับเกียรติบัตรจาก พันจ่าเอกสันติ เลิสไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี