ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดการศึกษาในสายอาชีพ 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็น เวลา 3 ปี
– ประเภทวิชาที่เปิดสอนมี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1. งานช่างยนต์ (MP)
2. งานไฟฟ้ากำลัง (EP)

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)
2. การบัญชี (BA)
3. การตลาด (BM)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็นเวลา 2 ปี
– ประเภทวิชาที่เปิดสอนมี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1. เทคนิคยานยนต์ (HMP)
2. งานไฟฟ้ากำลัง (HEP)

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

1. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (HBC)
2. การบัญชี (HBA)
3. การตลาด (HBM)
4. การจัดการ (HGM)

ระบบการเรียนการสอนในระบบ คือ ระบบที่ผู้เรียนจะศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร