โครงการจิตอาสา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์