ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 มี ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการขาย และสาขาการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นที่ยอมรับระยะเวลา 35 ปี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการขาย และสาขาการตลาด บนเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา พร้อมอาคาร 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน อาคารฝึกงานและโรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอลและอาคารอื่นๆ โดยมีนักเรียนเริ่มแรกประมาณ 400 คน คณะผู้ดำเนินงาน ดร. ชนากานต์ ยืนยงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต และมี ผศ.ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการ ได้ปรับปรุงและวางรากฐานการบริหาร การจัดการได้รับความไว้วางใจเป็นที่นิยมของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอย่างสูงสุดแห่งหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2529 จึงขยายอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง เป็นอาคารตึก 4 ชั้น ขนาด 24 ห้อง ชื่ออาคารรังสรรค์

ในปี พ.ศ. 2539 ได้ขยายอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาด 30 ห้อง ซึ่งได้รับพระมหากรุณา โปรดเกล้าพระราชทานนามว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นเกียรติแก่ผู้บริหารคณะครู นักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 จนถึงปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี (พี-เทค) เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี (พี-เทค) ทางวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีความคุณภาพและประสบผลความสำเร็จได้รับเกียรติยศมากมายมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

รางวัลเกียรติยศวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

 • รางวัลชนะเลิศโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประเภทอาชีวศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ปี 2531
 • รางวัลชนะเลิศโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประเภทอาชีวศึกษา จากสำนักงานการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการปี 2534
 • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2536
 • ได้รักการรับรองมาตฐานคุณภาพการศึกษาการ ปีการศึกษา 2542
 • รางวัลเหรียญทอง ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ปราศจากมลพิษ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข ปีการศึกษา 2544
 • นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่น ด้านการรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มนักเรียน
 • ผู้บริหารได้รับรางวัลบุลคลดีเด่นจากหนังสือ ดอกไม้บานที่ สช
 • ผู้บริหารได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เข็มคุรุสภา
 • ผู้บริหารได้รับรางวัล เสมาทอง
 • ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548
 • นักศึกษาสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเขข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ปี 2555
 • ครูสาขาช่างอุสาหกรรม ได้เลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการสอนและสื่อการสอนสาขางานยานยนต์ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ปี 2555
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัชลบุรี
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทใช้โปรแกรมมสำเร็จรูป Microsoft Office 2010 การแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2558
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรีญทอง ประเภทการแข่งขันการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์สำนักงาน MS-office การแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยิภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2558
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยภาคตะวันออก
  (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2558
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทการเขียนแผนธุระกิจการแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2558
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทงานตะไบการแข่งทัษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2558
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทใช้โปรแกรมมสำเร็จรูป Microsoft Office 2013 การแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2559
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยภาคตะวันออก
  (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2559
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ 2 เหรียญทองแดง ประเภทการเขียนแผนธุระกิจการแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2559
 • ได้รักรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ 2 เหรียญทองแดง ประเภทงานตะไบการแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2559
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันอับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทการประกวดสื่อการเรียนรู้ สาขาการประชาสัมพันธ์การแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2559
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทการประกวดสื่อการเรียนรู้ สาขาช่างไฟฟ้ากำลังการแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2559
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภททักษะบัญชี ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภททักษะการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภททักษะบัญชี ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภททักษะ Markting Challenge ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภททักษะโปรแกรม Adobe Photoshop ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภททักษะโปรแกรมสำนักงาน ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภททักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภททักษะโปรแกรม Adobe IIustrator ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทการประกวดมารยาทไทย ทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค) จังหวัดชลบุรี ปี 2560

ปรัชญา วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสังคม

คุณธรรมลูก P-Tech

นอบน้อม เสียสละ วิริยะ กตัญญู

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง